Regulamin

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU „INNOWATOR ŚLĄSKA 2021”


§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz przebiegu konkursu „Innowator Śląska 2021”.
 2. Konkurs organizowany jest po raz XIII przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16, w ramach projektu „Enterprise Europe Network”.
 3. Cel konkursu:
  • promocja innowacji  technologicznych, produktowych lub usługowych wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego,
  • promowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego  wdrażających innowacyjne rozwiązania mających swoją siedzibę na Śląsku,
  • poprawa wizerunku regionu, przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego działających na terenie województwa śląskiego poprzez promocję dobrych praktyk,
  • zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw ze Śląska oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.
 • Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.
 • Konkurs objęty jest honorowym patronatem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 • Konkurs objęty jest honorowym patronatem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 • Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice.
 • Konkurs objęty jest honorowym patronatem Rektora Politechniki Śląskiej.
 • Konkurs objęty jest honorowym patronatem Politechniki Częstochowskiej.
 • Konkurs objęty jest honorowym patronatem Uniwersytetu Śląskiego.
 • Biuro Konkursu znajduje się w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości i Rynkowej sp. z o.o. tel. (032) 33 93 153/162/160/163/, pok. 204, zwanej dalej „Organizatorem” lub „GAPR”.

§ 2

Organizator konkursu

 1. Organizacja konkursu jest finansowana z projektu Enterprise Europe Network w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME, budżetu państwa oraz środków własnych GAPR. 
 2. Organy biorące udział w przebiegu konkursu:
 3. Biuro Konkursu:
 4. pracownikami biura są pracownicy  ośrodka Enterprise Europe Network w GAPR,
 5. biuro dokonuje oceny złożonej dokumentacji pod względem formalnym oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem wszystkich etapów konkursu,
 6. Kapituła Konkursu:
 7. dokonuje oceny złożonej dokumentacji pod względem merytorycznym oraz dokonuje wyboru zgłoszeń do II etapu konkursu,
 8. w skład Kapituły Konkursu wchodzą przewodniczący oraz członkowie, przy czym:
  • przewodniczącym Kapituły Konkursu jest Menedżer Projektu Enterprise Europe Network w GAPR,
  • członkami Kapituły Konkursu są pozostali pracownicy Biura Konkursu oraz Pracownicy – menadżerowie projektów w GAPR,
 9. przewodniczący Kapituły powołuje sekretarza – pracownika Biura Konkursu,
 10. Komisja Konkursu:
 11. wyłania czterech zwycięzców w konkursie „Innowator Śląska 2021”, po jednym z każdej kategorii,
 12. dodatkowo Komisja Konkursu może przyznać wyróżnienia dla nie więcej niż jednego uczestnika II etapu w każdej z czterech kategorii,
 13. w skład Komisji Konkursu wchodzą przewodniczący oraz członkowie:
  • przewodniczącym Komisji Konkursu jest Prezes Zarządu GAPR,
  • członkami Komisji Konkursu są zaproszeni przez Prezesa Zarządu GAPR:

– przedstawiciele biznesu,

– przedstawiciele nauki,

– rzecznik patentowy,

– przedstawiciele instytucji pozarządowych, związanych z rozwojem i promocją regionu,

– przedstawiciele administracji samorządowej.

§ 3

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnictwo w konkursie „Innowator Śląska 2021” jest bezpłatne.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Ogłoszenie konkursu następuje 26 kwietnia 2021 r.
 4. Deklarację Uczestnictwa należy składać do 16 lipca 2021 r.
 5. Do konkursu mogą przystąpić podmioty w czterech kategoriach:
 6. mikroprzedsiębiorca[1]
 7. mały przedsiębiorca[2],
 8. średni przedsiębiorca[3],
 9. instytucja sektora badawczo-rozwojowego[4],
 10. Przedmiotem zgłoszonego rozwiązania mogą być innowacje inkrementalne[5] lub innowacje
  o charakterze radykalnym.[6]
 11. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • zaliczają się do jednej z kategorii podmiotów wymienionych w § 3 ust. 5,
  • w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorcy – wykazują się udokumentowanym wprowadzeniem na rynek zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania (technologia, produkt, usługa) w okresie ostatnich trzech lat liczonych do dnia złożenia Deklaracji Uczestnictwa o której mowa w § 3 ust. 4 [7],
  • w przypadku instytucji sektora badawczo-rozwojowego – wykazują się innowacją technologiczną, produktową lub usługową, gotową do demonstracji,
  • nie zgłosiły danego rozwiązania w trzech ostatnich edycjach konkursu Innowator Śląska oraz posiadają siedzibę na terenie województwa śląskiego (CEIDG, KRS do wglądu),
  • złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych – pośredni i bezpośredni udział w kapitale innych podmiotów – dużych przedsiębiorstw[8], w szczególności poprzez:
   1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   1. posiadanie co najmniej 25% udziałów lub akcji,
   1. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   1. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  • przedłożą Deklarację Uczestnictwa w konkursie do dnia 16 lipca 2021 r., zawierającą opis zgłoszonego rozwiązania i spełniają warunki opisane w § 3 ust. 7 lit. a-e:
   1. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą złożyć tylko jedną Deklarację Uczestnictwa z jednym rozwiązaniem,
   1. w ramach uczelni wyższych i innych instytucji sektora badawczo-rozwojowego, poszczególne wydziały, mogą dokonywać odrębnych zgłoszeń – nie więcej niż dwie Deklaracje Uczestnictwa na dany wydział, po jednej na instytut, zakład itp.
 12. Podmioty zgłaszające uczestnictwo jednocześnie oświadczają, że nie została wobec nich ogłoszona upadłość, nie toczy się wobec nich postępowanie upadłościowe, naprawcze, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie są w trakcie rozwiązywania działalności, nie zawiesiły prowadzenia działalności, lub nie znajdują się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa, w szczególności:
  • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • nie posiadają zaległości z tytułu płatności składek na ubezpieczenia społeczne,
  • nie posiadają zaległości z tytułu płatności obowiązujących podatków.

§ 4

Deklaracja Uczestnictwa

 1. W celu zakwalifikowania się do konkursu wymagane jest złożenie następujących dokumentów:
  • w przypadku przedsiębiorców z sektora MŚP – wypełnioną i podpisaną zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy Deklarację Uczestnictwa w konkursie, której formularz znajduje się na stronie internetowej konkursu – www.innowatorslaska.pl 
  • w przypadku instytucji sektora B+R – wypełnioną i podpisaną zgodnie z zasadami reprezentacji przedsiębiorcy Deklarację Uczestnictwa w konkursie (np. Kierownik Instytutu, Dziekan Wydziału), której formularz znajduje się na stronie internetowej konkursu.
 2. Nadesłane materiały traktowane będą jako poufne i znane tylko Organizatorowi konkursu. Przekazane przez zgłaszających informacje wykorzystywane są jedynie na potrzeby konkursu, chyba że obowiązek ich ujawnienia będzie wynikał z obowiązujących przepisów.
 3. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do zgromadzonych informacji, ich aktualizacji bądź zmiany. Przekazane przez uczestnika dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub jednostki sektora badawczo-rozwojowego.  Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
 4. Deklarację Uczestnictwa w konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną z dopiskiem „Konkurs Innowator Śląska 2021”, na adres: konkurs@gapr.pl:
 5. w formacie pdf – skan z widocznym wyraźnym podpisem oraz w wersji edytowalnej (dokument tekstowy doc/docx) wraz z logotypem i oświadczeniem o prawie
  do wykorzystania na stronie internetowej Organizatora
  (www.gapr.pl), konkursu (www.innowatorslaska.pl) oraz innych polach ekspozycji (m.in. w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/EEN.GAPR.Gliwice);
 6. za datę złożenia Deklaracji Uczestnictwa w konkursie uważa się datę jej wpływu do siedziby Biura Konkursu.
 7. Dokumenty konkursowe składa się w języku polskim.
 8. Deklaracje Uczestnictwa nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. W toku oceny Deklaracji Uczestnictwa pod względem formalnym, Biuro Konkursu może żądać od Uczestników Konkursu dodatkowych wyjaśnień celem weryfikacji autentyczności dokumentu.
 10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji podanych w Deklaracji Uczestnictwa, kontaktując się z losowo wybranym odbiorcą/użytkownikiem wskazanym w referencjach na temat zgłoszonej innowacji:
 11. celem potwierdzenia użytkowania innowacyjnego rozwiązania,
 12. celem uzyskania odpowiedzi i opinii w zakresie oceny przydatności, celowości, funkcjonalności  i stosowalności innowacyjnego rozwiązania.

§ 5

Czas trwania konkursu

Konkurs realizowany będzie w trzech etapach.

 1. Etap I:
  • Biuro Konkursu zweryfikuje prawidłowość dokumentacji złożonej przez uczestników pod względem formalnym,
  • w terminie do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu naboru zgłoszeń Kapituła Konkursu dokona analizy nadesłanych materiałów pod względem merytorycznym oraz zakwalifikuje wybrane podmioty – nie mniej niż po trzy w każdej z kategorii, pod warunkiem otrzymania wystarczającej liczby zgłoszeń – do II etapu konkursu,
  • lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie Organizatora (www.gapr.pl), konkursu (www.innowatorslaska.pl) i innych polach ekspozycji (m.in. w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/EEN.GAPR.Gliwice). Każdy z zakwalifikowanych uczestników zostanie poinformowany również drogą elektroniczną – wiadomość wysłana na adres e-mail wskazany w Deklaracji Uczestnictwa.
 2. Etap II:
  • w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sektora B+R zakwalifikowanych do II etapu przeprowadzony zostanie audyt technologiczny, którego celem będzie uzyskanie dodatkowych informacji niezbędnych do oceny stopnia innowacyjności rozwiązania zgłoszonego w ramach konkursu,
  • audyt będzie realizowany przez pracowników Biura Konkursu oraz eksperta w danej dziedzinie wyznaczonego przez Biuro Konkursu, po uprzednim ustaleniu terminu audytu z każdym z uczestników. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia audytu w formie online,
  • eksperci:
   • biorą udział w audytach technologicznych kwalifikujących zgłoszone przedsiębiorstwa i instytucje sektora badawczo-rozwojowego do kolejnego etapu konkursu,
   • są niezależnymi specjalistami w danej dziedzinie i posiadają teoretyczną i praktyczną znajomość danego tematu,
  • na zaplanowanym wcześniej audycie technologicznym, każdy z uczestników przedstawia krótką prezentację (multimedialną) lub/i materiały informacyjne dotyczące przedsiębiorstwa, instytucji sektora B+R oraz zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania, a następnie udostępnia je pracownikowi Biura Konkursu w formie elektronicznej,
  • uczestnicy zobowiązani są udostępnić ekspertowi kopie dokumentów świadczących o innowacyjności rozwiązania wytworzonego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (certyfikaty, patenty, opinie, itp.),
  • każdy z ekspertów na podstawie otrzymanych informacji zawartych w materiałach konkursowych przekazanych przez Biuro Konkursu oraz na podstawie przeprowadzonego audytu technologicznego podmiotu sporządza Arkusz Oceny Eksperta i przekazuje go do Biura Konkursu,
  • w ramach II etapu konkursu, Organizator przewiduje zrealizowanie nie więcej niż 20 audytów technologicznych.
 3. Etap III:
  • Biuro Konkursu udostępni Arkusze Oceny Ekspertów Komisji Konkursu,
  • Komisja Konkursu, na podstawie Deklaracji Uczestnictwa oraz Arkuszy Oceny Ekspertów wyłania czterech Zwycięzców w konkursie „Innowator Śląska 2021”, po jednym z każdej kategorii, dodatkowo Komisja Konkursu może przyznać Wyróżnienia dla nie więcej niż jednego uczestnika II etapu w każdej z czterech kategorii.

§ 7

Prace Komisji Konkursu

 1. Prezes Zarządu GAPR powołuje Komisję Konkursu „Innowator Śląska 2021”, zgodnie z § 2 ust. 2 lit. c.
 2. Komisja Konkursu, po przeprowadzonych audytach technologicznych, wyłania czterech zwycięzców w konkursie „Innowator Śląska 2021”, po jednym z każdej kategorii. Dodatkowo Komisja Konkursu może przyznać wyróżnienia dla nie więcej niż jednego uczestnika II etapu w każdej z czterech kategorii.
 3. W trakcie posiedzenia Komisji Konkursu wymagane jest kworum, stanowiące co najmniej 5 członków składu osobowego Komisji.
 4. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów; w przypadku braku osiągnięcia większości znaczenie decydujące ma głos przewodniczącego Komisji Konkursu.
 5. Pracownicy Biura Konkursu zapewniają obsługę administracyjno-organizacyjną posiedzenia Komisji, biorą w nim udział lecz nie przysługuje im prawo głosowania.
 6. Sprawozdanie w postaci protokołu z posiedzenia Komisji Konkursu sporządza sekretarz będący pracownikiem Biura Konkursu, powołany przez Przewodniczącego Komisji.

§ 8

Wyniki konkursu

 1. Wyniki finału konkursu oraz prezentacja zwycięzców zostaną przedstawione opinii publicznej na specjalnie zorganizowanej Gali Rozdania Nagród z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu, organizacji gospodarczych oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości.
 2. Gala finałowa zaplanowana jest na drugie półrocze 2021 r., jednak jej ostateczny termin podany zostanie w odrębnym ogłoszeniu. 
 3. Lista zwycięzców i wyróżnionych w konkursie „Innowator Śląska 2021” zostanie ponadto opublikowana na stronie internetowej Organizatora (www.gapr.pl), konkursu(www.innowatorslaska.pl) oraz innych polach ekspozycji (m.in. w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/EEN.GAPR.Gliwice).Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną – wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w Deklaracji Uczestnictwa.
 4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
 5. W ramach konkursu Innowator Śląska zostanie wydany specjalny Biuletyn informacyjny – „Katalog uczestników konkursu Innowator Śląska 2021” prezentujący wszystkie zgłoszone rozwiązania.

§ 9

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • każdy ze zwycięzców zostanie nagrodzony dyplomem z tytułem „Zwycięzca w konkursie Innowator Śląska 2021 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego”– zał. 1 do Regulaminu,
  • każdy ze zwycięzców otrzyma nagrody rzeczowe oraz statuetkę „Zwycięzca w konkursie Innowator Śląska 2021 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego”,
  • każdy ze zwycięzców uzyskuje prawo do korzystania z logotypu konkursu w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych przez okres dwóch lat od daty ogłoszenia wyników konkursu. Potwierdzeniem prawa do używania logotypu konkursu jest stosowne upoważnienie – zał. 2 do Regulaminu, przy czym:
   • korzystający z logotypu konkursu nie może udzielać nikomu jakichkolwiek zezwoleń na używanie znaku, względnie wykorzystanie jego elementów bez pisemnej zgody Organizatora,
   • Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa do korzystania z logotypu w przypadku stwierdzenia zachowania niegodnego zwycięzcy w konkursie „Innowator Śląska 2021”,
  • emisja wcześniej nagranego filmu o zwycięzcy podczas Gali Rozdania Nagród i przekazanie materiału filmowego wraz z prawem zamieszczenia relacji na stronie internetowej zwycięzcy i innych polach ekspozycji,
  • każdy z podmiotów wyróżnionych w konkursie otrzymuje dyplom z tytułem „Wyróżniony w konkursie Innowator Śląska 2021 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego” – zał. 3 do Regulaminu,
  • każdy z podmiotów wyróżnionych w konkursie uzyskuje prawo do korzystania z w/w tytułu oraz uzyskuje prawo do korzystania z logotypu konkursu w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych przez okres dwóch lat od daty ogłoszenia wyników konkursu. Potwierdzeniem prawa do używania logotypu konkursu jest stosowne upoważnienie – zał. 4 do Regulaminu, przy czym:
   • korzystający z logotypu konkursu nie może udzielać nikomu jakichkolwiek zezwoleń na używanie znaku, względnie wykorzystanie jego elementów bez pisemnej zgody Organizatora,
   • Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa do korzystania z logotypu w przypadku stwierdzenia zachowania niegodnego wyróżnionego w konkursie „Innowator Śląska 2021”,
  • każdy z wyróżnionych otrzyma nagrodę rzeczową oraz statuetkę „Wyróżniony w konkursie Innowator Śląska 2021 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego”,
  • każdy z podmiotów nominowanych do II etapu uzyskuje dyplom udziału w konkursie z tytułem „Uczestnik II Etapu w konkursie Innowator Śląska 2021 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego” – zał. 5 do Regulaminu,
  • każdy z pozostałych uczestników konkursu uzyskuje dyplom udziału w konkursie z tytułem „Uczestnik w konkursie Innowator Śląska 2021 w kategorii mikro/mały/średni przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego”– zał. 6 do Regulaminu.
 2. Nagrody przeznaczone są tylko dla zwycięzców bądź wyróżnionych w konkursie. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.
 3. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie w dniu Gali Rozdania Nagród.
 4. Warunkiem realizacji prawa do nagrody jest podpisanie przez zwycięzców i wyróżnionych konkursu protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania nagrody – zał. 7 do Regulaminu.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie.
 6. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę bądź wyróżnionego w konkursie podczas Gali Rozdania Nagród, możliwy jest odbiór w umówionym terminie w siedzibie Organizatora konkursu. Dwukrotne nieodebranie nagrody w umówionym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją zwycięzcy i wyróżnionego z otrzymania nagrody.

§ 10

Nagrody specjalne

 1. Nagrodami specjalnymi w konkursie są:
  • nagroda specjalna Prezesa Zarządu GAPR będąca nagrodą pieniężną w kwocie 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych  00/100) jednego rozwiązania wybranego spośród przedsiębiorstw czy instytucji sektora B+R  zakwalifikowanych do II etapu Konkursu, ufundowana przez Prezesa Zarządu GAPR sp. z o.o.
  • nagroda specjalna Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla najbardziej innowacyjnego rozwiązania wybranego spośród przedsiębiorstw czy instytucji sektora B+R mających swoją siedzibę na terenie Metropolii, ufundowana przez Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii[9],
  • nagroda specjalna Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 15 000,00 zł PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) dla najbardziej innowacyjnego rozwiązania wybranego spośród przedsiębiorstw
   czy instytucji sektora B+R
   zakwalifikowanych do II etapu konkursu, ufundowana przez Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

§ 11

Pakiet promocyjny

 1. Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przekazanych Organizatorowi lub ogólnodostępnych materiałów dotyczących uczestnika konkursu (zdjęcia, logotypy, itp.) w celu promocji bieżącej oraz przyszłych edycji konkursu Innowator Śląska.
 2. Promocja zwycięzców i wyróżnionych w konkursie „Innowator Śląska 2021” odbędzie się m.in. za pomocą:
  • informacji (krótki opis działalności, nagrodzone innowacyjne rozwiązanie, logo i zdjęcie, dane kontaktowe) na stronie internetowej Organizatora (www.gapr.pl), konkursu (www.innowatorslaska.pl), patronów będącymi partnerami współfinansującymi oraz innych polach ekspozycji (m.in. w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/EEN.GAPR.Gliwice),
  • emisja wcześniej nagranego filmu o zwycięzcy podczas Gali Rozdania Nagród i przekazanie materiału filmowego wraz z prawem zamieszczenia relacji na stronie internetowej zwycięzcy i innych polach ekspozycji,
  • prezentacji przedsiębiorstwa czy instytucji sektora B+R oraz innowacyjnego rozwiązania na łamach Katalogu Innowatora Śląska 2021 – każdy ze zwycięzców i wyróżnionych w konkursie otrzyma wersję papierową oraz elektroniczną Katalogu,
  • możliwość przeprowadzenia wywiadu ze zwycięzcami podczas Gali Rozdania Nagród z udziałem mediów,
  • możliwość zamieszczenia oferty biznesowej i technologicznej w bazie POD (Partnership Opportunities Database) sieci Enterprise Europe Network.
 3. Promocja pozostałych uczestników konkursu „Innowator Śląska 2021” odbędzie się m.in. za pomocą:
  • informacji na stronie internetowej Organizatora (www.gapr.pl), konkursu (www.innowatorslaska.pl) i innych polach ekspozycji (m.in. w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/EEN.GAPR.Gliwice) – lista uczestników konkursu „Innowator Śląska 2021”,
  • prezentacji przedsiębiorstwa czy instytucji sektora B+R oraz innowacyjnego rozwiązania na łamach Katalogu Innowatora Śląska 2021 – każdy uczestnik konkursu otrzyma wersję papierową oraz elektroniczną Katalogu,
  • możliwość zamieszczenia oferty biznesowej i technologicznej w bazie POD (Partnership Oportpunities Database) sieci Enterprise Europe Network.
 4. Każdy ze zwycięzców i wyróżnionych w konkursie otrzyma materiał filmowy z Gali Rozdania Nagród oraz foto-relację z Gali.

§ 12

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator konkursu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
  w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  • pod adresem poczty elektronicznej: iod@gapr.pl,
  • pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO[10] do celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu.
 4. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom typu: audytorzy zewnętrzni, chyba że obowiązek ich ujawnienia będzie wynikał z obowiązujących przepisów.
 5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, tj. do rozstrzygnięcia konkursu, a następnie przez okres archiwizacyjny zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, uczestnik posiada prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana.
 7. Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 8. Uczestnik nie posiada prawa do przenoszenia swoich danych osobowych, ponieważ dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny).
 9. Gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna do wzięcia udziału w konkursie.
 11. Dane osobowe uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą wykorzystane do profilowania.

§ 13

Zachowanie poufności

 1. Podmioty biorące udział w organizacji i przeprowadzeniu konkursu oraz eksperci przeprowadzający audyty technologiczne są zobowiązani do zachowania poufności informacji przedstawionych w Deklaracji Uczestnictwa w konkursie, w dokumentach przedstawionych podczas audytów technologicznych oraz udostępnionych Komisji Konkursu.
 2. Za informacje poufne traktowane są wszystkie informacje uzyskane w trakcie konkursu, które nie zostały podane do publicznej wiadomości.

§ 14

Siła wyższa

 1. W razie wystąpienia siły wyższej, w tym w szczególności utrzymywania się lub nasilenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Organizator zastrzega możliwość zmiany sposobu lub terminu organizacji i przeprowadzenia konkursu lub rozdania nagród. W szczególności Organizator zastrzega możliwość rozdania nagród w innym terminie, jak również rozdania nagród bez obecności osób lub innych podmiotów wymienionych w § 8 ust. 1.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia lub brak możliwości organizacji i przeprowadzenia konkursu lub rozdania nagród w trybie określonym w § 8 ust. 1 lub zgodnie z § 14 ust. 1 w związku z wystąpieniem siły wyższej. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia lub brak możliwości organizacji i przeprowadzenia konkursu lub rozdania nagród w trybie określonym w § 8 ust. 1 lub zgodnie z § 14 ust. 1, wynikające z działania uprawnionych organów administracji publicznej, takich jak wprowadzenie zakazu zgromadzeń lub zakazu organizacji imprez masowych.
  • Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu, w tym w szczególności zmiany sposobu lub terminu organizacji i przeprowadzenia konkursu lub rozdania nagród, jeżeli – po konsultacji w stosownym zakresie ze specjalistami – Organizator stwierdzi, że występuje zagrożenie dla osób uczestniczących w wydarzeniu lub osób postronnych, w szczególności ze względu na rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. Dokonanie powyższych ustaleń jest niezależne od działań lub zaleceń wydawanych przez uprawnione organy administracji publicznej. 

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora (www.gapr.pl) i konkursu (www.innowatorslaska.pl).
 2. Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie „Innowator Śląska 2021” zobowiązani są do rozliczenia powstałych zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących regulacji prawnych związanych z otrzymaniem nagród w konkursie.
 3. Organizator w okresie trwania konkursu, w tym podczas przebiegu Gali Rozdania Nagród będzie promował całokształt działalności GAPR, m.in. poprzez ekspozycję materiałów reklamowych oraz rozpowszechnianie informacji o Spółce.
 4. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów ogłoszonych w Regulaminie lub poza nim.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do zakończenia realizacji konkursu.


[1] W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR oraz nie jest powiązane kapitałowo i/lub osobowo z innym dużym przedsiębiorstwem.

[2] W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR oraz nie jest powiązane kapitałowo i/lub osobowo z innym dużym przedsiębiorstwem.

[3] W kategorii MŚP średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR oraz nie jest powiązane kapitałowo i/lub osobowo z innym dużym przedsiębiorstwem.

[4] Organizator uznaje, iż w ramach instytucji sektora badawczo-rozwojowego do konkursu mogą przystąpić instytucje badawczo-rozwojowe oraz uczelnie wyższe.

[5] Innowacja inkrementalna – to innowacja realizowana w sposób stopniowy, jest to ciągłe, stopniowe udoskonalanie, usprawnianie istniejących w firmie produktów, usług, procesów. Innowację inkrementalną można scharakteryzować jako działania, dla których został jasno określony cel, natomiast środki i sposoby jego realizacji wymagają poszukiwania rozwiązań. W przeciwieństwie do innowacji radykalnych, innowacje inkrementalne nie są działaniami o wysokim stopniu niepewności, nie wiążą się z wysokim stopniem ryzyka, nie są skomplikowane.

[6] Innowacja Radykalna – skutkuje we wprowadzeniu całkowicie nowych produktów, usług i procesów, nowych modeli organizacyjnych i biznesowych. Projekty innowacji radykalnych charakteryzują się wysokim stopniem złożoności i niepewności, oraz wysokim ryzykiem wdrożeniowym.

[7] Poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań Organizator konkursu rozumie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, technologicznych bądź usługowych funkcjonujących na rynku.

[8] Dużym przedsiębiorstwemtj. przedsiębiorcą innym aniżeli mikro, mały lub średni w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.)

[9] § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. o sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitarnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1290) – Obszar i granice związku metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” obejmują gminy – miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze, gminy o statusie miasta: Będzin, Bieruń, Czeladź, Imielin, Knurów, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Pyskowice, Radzionków, Sławków, Tarnowskie Góry i Wojkowice oraz gminy: Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Śląski, Gierałtowice, Kobiór, Mierzęcice, Ożarowice, Pilchowice, Psary, Rudziniec, Siewierz, Sośnicowice, Świerklaniec, Wyry i Zbrosławice.

[10] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).